ÜYELİK

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Yasal açıdan mevzuata engel bir durumu olmayan, Kardiyoloji alanında uzman olan tıp doktorları, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı veya sözlü olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 60 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin yönetim kuruluna müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için ilaç ve medikal cihaz-ekipman sanayi temsilcilerini, alanında deneyimli tıbbi bilişim uzmanlarını, derneğin amaçları doğrultusunda organizasyonları gerçekleştirecek olan turizm sektör temsilcilerini, ülke genelinde tanınmış sinema ve sanat insanlarını üye olarak yönetim kurulu kararı ile Onursal üyeliğe kabul edebilir. Ancak bu üyeler; Kardiyoloji uzmanı olmayanlar, kardiyoloji uzmanı olsa da girişimsel kardiyoloji alanında tecrübe-deneyim ve belli bir operatörlük deneyimi olmayanların dernek yönetim organlarında görev alamazlar.

Dernek, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı ile terör suçu bulunanları, yasa veya yasa hükümlerine istinaden kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilenleri, savcılıkta sabıkası bulunanları ve siyasi partilerde yönetici veya üyelikleri bulunanların üyelik başvurularını kabul etmez.

Derneğin şube sayısı BEŞ’ten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.    

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl süre ile ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Dernekler yasasına göre derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6. Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı ile terör suçu bulunanların, yasa veya yasa hükümlerine istinaden kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilenlerin, savcılıkta sabıkası bulunanların ve siyasi partilerde yönetici olanların veya üyelikleri bulunanlar

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilk genel kurula itiraz hakları saklı kalmak kaydı ile dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler; Yönetim kurulunca üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez ve üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.